Jong talent, Cultuur & Podia

Aanvragen JCP Stichting

Het bestuur van de J.C.P. Stichting vergadert normalerwijze drie keer per jaar, in maart/april, in juni en in oktober/november. Aanvragen die buiten de doelstelling vallen worden in principe niet in behandeling genomen. Op het moment van behandeling dient er een nog redelijke termijn te zijn tot de uitvoering van het project.

Binnen een maand na de vergadering ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht.
Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

Er kan één aanvraag per jaar worden ingediend.
Een aanvraag kunt u per email versturen aan:
aanvragen@jcp-stichting.nl

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:
NAW aanvrager/organisatie, Emailadres, Rekeningnummer, Project, Periode,
Eventueel eerdere aanvragen, Uittreksel KvK.